wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 18 500 000
9600 m2
Na sprzedaż działka w pierwszej linii zabudowy z pozwoleniem na budowę. Pow 9600m2 Na działkę są wskazane warunki MPZP. 1. Ustalenia dla terenu o symbolu; 47UT 1) przeznaczenie terenu; zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i in.)) 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1. Dla istniejącej zabudowy zezwala się na rozbiórkę, odbudowę, remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 2. 2. Przy modernizacji ośrodków i wymianie domków kempingowych należy stosować zasadę pozostawienia wolnego od zabudowy pasa o szerokości 100 mod brzegów morza. 3. Wprowadza się zakaz usuwania drzew i krzewów poza koniecznymi cięciami sanitarnymi. 4. Maksymalny udział powierzchni zabudowy wszystkimi budynkami w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 20%. 5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się na poziomie 50 % 6. Zabudowę usług turystycznych należy kształtować do wysokości 5 kondygnacji nadziemnych. 7. Zabudowę kempingową, obiekty garażowe, gospodarcze i towarzyszące należy kształtować do wysokości 2 kondygnacji nadziemnych. 8. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 25°-45°, lub płaskich. 3) zasady ochrony kształtowania ładu przestrzennego - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; - nie ustalone w planie zasady zabudowy - zgodnie z właściwymi przepisami budowlanymi 4) zasady podziału terenu - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 4000 m2; z zastrzeżeniem treści §16 uchwały 5) zasady ochrony środowiska i przyrody - dla nieruchomości położonych w granicach OChK `Koszaliński Pas Nadmorski` obowiązują zasady określone w §13 uchwały, - dla nieruchomości określonych w granicach obszaru Natura 2000 "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski" obowiązują zasady określone w §13 uchwały, - dla występujących w granicach obszaru gatunków roślin objętych ochroną częściową mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały, - dla występujących w granicach obszaru chronionych siedlisk przyrodniczych mają zastosowanie przepisy określone w §13 uchwały, - w granicach przedmiotowego terenu realizacja przedsięwzięć w rozumieniu przepisów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, będzie możliwa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, które wskaże brak negatywnego wpływu na chronione siedliska i gatunki przyrodnicze, ze względu na które został powołany obszar Natura 2000. 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują 7) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd do terenu z: 28KD(D) 8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - obowiązują zasady zgodnie z §17 uchwały 9) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych - dla nieruchomości położonych w granicach pasów technicznego i ochronnego brzegu morskiego obowiązują zasady określone w §15 uchwały. 10) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu - nie występuje Do ceny 18500000 należy doliczyć vat 23& Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt