wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 109 400
1094 m2
Idealna lokalizacja dla osób ceniących życie w otoczeniu ciszy, spokoju i przyrody! Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni 1094m2 zlokalizowaną w odległości ok 150m w linii prostej od jeziora Marianowskiego. Grunt usytuowany w urokliwym miejscu, teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - teren elementarny UT4": Główne założenia MPZP przedstawiają się następująco: A) przeznaczenie terenu: a) zabudowa rekreacyjna (całoroczna) z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela, b) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, c) dopuszcza się zlokalizowanie kubaturowych obiektów gospodarczych niemieszkalnych; B) zasady zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 6 - Poz. 2016 b) zabudowa wolnostojąca, c) wysokość zabudowy dla obiektu mieszkalnego do 9,5 m, do 2 kondygnacji użytkowych (druga kondygnacja w dachu), d) na 1 wydzielonej działce budowlanej o minimalnej powierzchni określonej w § 9 pkt 1 ( powierzchnia działek - minimum 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej i minimum 1000 m2 dla zabudowy rekreacyjnej), dopuszcza się zrealizowanie tylko 1 obiektu budowlanego o funkcji podstawowej, e) dopuszcza się wolnostojący obiekt garażowy i gospodarczy, f) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych niemieszkalnych do 7 m - maksymalnie 1 kondygnacja z dachem stromym, g) dachy strome o nachyleniu połaci dachowej od 30 do 45, h) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30% powierzchni działki budowlanej, i) dopuszcza się obiekty małej architektury; C) ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego - powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni działki budowlanej; D) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 - 0,4; E) ustalenia z zakresy ochrony środowiska kulturowego - część obszaru położona jest w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia § 7; F) zasady podziału terenu: a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2, b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90, c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki minimum 25 m; G) obsługa komunikacyjna terenu; dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW, 02KDW oraz dotychczasowa z drogi gminnej (poza granicą planu) 1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych wydzielonych na rysunku planu oraz według zasad określonych w ust. 2. 2. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod niepubliczne drogi wewnętrzne na poszczególnych terenach funkcjonalnych w obrębie nowo wydzielonych działek o następujących parametrach: minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych (w tym sięgaczy) - 8,0 m; sięgacze muszą być zakończone placem manewrowym o wymiarach: na terenach oznaczonych symbolem UT - 12,5 m x 12,5 m, na terenach oznaczonych symbolem MN - 15,0 m x 15,0 m. 3. Obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na działce budowlanej z zachowaniem wskaźników: 1) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 2) dla zabudowy rekreacyjnej - minimum 2 miejsce parkingowe; 3) dla zabudowy rekreacyjnej - pensjonatowej - minimum 1 miejsce parkingowe na pokój; 4) dla zabudowy z dopuszczeniem usług: należy zabezpieczyć miejsca postojowe na potrzeby prowadzonej działalności: a) handlu - minimum 2 miejsca parkingowe na lokal, b) gastronomii - minimum 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych. 3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. ; 4. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 1) Linie rozgraniczające drogę wewnętrzną wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 3 - Poz. 2016 2) Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usuwać na zasadach określonych w przepisach odrębnych. H. Zaopatrzenie w wodę: 1) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego poza obszarem planu; dopuszcza się korzystanie z ujęć wody zlokalizowanych na terenie własnych działek do celów gospodarczych; 2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody; 3) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - 35 ÷ 100 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg; 4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej; 5) lokalizację w pasie drogowym nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych. I. Kanalizacja sanitarna: 1) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - tłocznej o średnicach od 40 - 200 mm ze zrzutem ścieków istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej (oczyszczalnia w Dobrzanach znajdującej się poza obszarem planu). Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w liniach rozgraniczających dróg; 2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe; 3) w przypadku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala się obowiązek podłączenia do sieci oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. J. Kanalizacja deszczowa: 1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez ich wykorzystywane do celów gospodarczych. Dopuszcza się odprowadzenie wód do gruntu poprzez studnie chłonne, stosowanie zbiorników `małej retencji`, oczek wodnych, przepuszczalnych nawierzchni dróg i parkingów; 2) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - 200 ÷ 400 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg. K. Zaopatrzenie w gaz: 1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze planu gazem przewodowym średniego ciśnienia z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 2) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - 32 ÷ 50 mm; dopuszcza się w do czasu gazyfikacji przewodowej stosowanie gazu bezprzewodowego; 3) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg. L. Elektroenergetyka: 1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego; 2) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania; 3) dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych. M. Telekomunikacja - obowiązuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanalizacji telefonicznej. N. Gospodarka odpadami - stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu zgodnie z przyjętym przez gminę zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. P. Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła, zaleca się stosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne itp. R. Regulacja stosunków wodnych: 1) występujące w granicach opracowania rowy melioracyjne muszą być zachowane z warunkiem drożności a zagospodarowanie terenu nie może utrudniać konserwacji i utrzymania tych urządzeń; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 4 - Poz. 2016 2) w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się ich przebudowę lub zabudowę zachowując drożność całego systemu Istnieje możliwość dokupienia sąsiedniej działki o powierzchni 1138m2 Polecam ze względu na lokalizację w bardzo urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, terenów spacerowo - rekreacyjnych oraz ze względu na cenę. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 113 800
1138 m2
Idealna lokalizacja dla osób ceniących życie w otoczeniu ciszy, spokoju i przyrody! Polecam na sprzedaż działkę o powierzchni 1138m2 zlokalizowaną w odległości ok 150m w linii prostej od jeziora Marianowskiego. Grunt usytuowany w urokliwym miejscu, teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - teren elementarny UT4": Główne założenia MPZP przedstawiają się następująco: A) przeznaczenie terenu: a) zabudowa rekreacyjna (całoroczna) z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela, b) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, c) dopuszcza się zlokalizowanie kubaturowych obiektów gospodarczych niemieszkalnych; B) zasady zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 6 - Poz. 2016 b) zabudowa wolnostojąca, c) wysokość zabudowy dla obiektu mieszkalnego do 9,5 m, do 2 kondygnacji użytkowych (druga kondygnacja w dachu), d) na 1 wydzielonej działce budowlanej o minimalnej powierzchni określonej w § 9 pkt 1 ( powierzchnia działek - minimum 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej i minimum 1000 m2 dla zabudowy rekreacyjnej), dopuszcza się zrealizowanie tylko 1 obiektu budowlanego o funkcji podstawowej, e) dopuszcza się wolnostojący obiekt garażowy i gospodarczy, f) wysokość zabudowy dla obiektów gospodarczych niemieszkalnych do 7 m - maksymalnie 1 kondygnacja z dachem stromym, g) dachy strome o nachyleniu połaci dachowej od 30 do 45, h) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30% powierzchni działki budowlanej, i) dopuszcza się obiekty małej architektury; C) ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego - powierzchnia biologicznie czynna 60% powierzchni działki budowlanej; D) wskaźnik intensywności zabudowy - 0,05 - 0,4; E) ustalenia z zakresy ochrony środowiska kulturowego - część obszaru położona jest w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia § 7; F) zasady podziału terenu: a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000 m2, b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 90, c) szerokość frontu nowo wydzielonej działki minimum 25 m; G) obsługa komunikacyjna terenu; dostępność komunikacyjna z drogi 01KDW, 02KDW oraz dotychczasowa z drogi gminnej (poza granicą planu) 1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych wydzielonych na rysunku planu oraz według zasad określonych w ust. 2. 2. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod niepubliczne drogi wewnętrzne na poszczególnych terenach funkcjonalnych w obrębie nowo wydzielonych działek o następujących parametrach: minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych (w tym sięgaczy) - 8,0 m; sięgacze muszą być zakończone placem manewrowym o wymiarach: na terenach oznaczonych symbolem UT - 12,5 m x 12,5 m, na terenach oznaczonych symbolem MN - 15,0 m x 15,0 m. 3. Obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na działce budowlanej z zachowaniem wskaźników: 1) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 2) dla zabudowy rekreacyjnej - minimum 2 miejsce parkingowe; 3) dla zabudowy rekreacyjnej - pensjonatowej - minimum 1 miejsce parkingowe na pokój; 4) dla zabudowy z dopuszczeniem usług: należy zabezpieczyć miejsca postojowe na potrzeby prowadzonej działalności: a) handlu - minimum 2 miejsca parkingowe na lokal, b) gastronomii - minimum 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych. 3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. ; 4. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 1) Linie rozgraniczające drogę wewnętrzną wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 3 - Poz. 2016 2) Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usuwać na zasadach określonych w przepisach odrębnych. H. Zaopatrzenie w wodę: 1) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego poza obszarem planu; dopuszcza się korzystanie z ujęć wody zlokalizowanych na terenie własnych działek do celów gospodarczych; 2) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody; 3) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - 35 ÷ 100 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg; 4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej; 5) lokalizację w pasie drogowym nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych. I. Kanalizacja sanitarna: 1) odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjna - tłocznej o średnicach od 40 - 200 mm ze zrzutem ścieków istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej (oczyszczalnia w Dobrzanach znajdującej się poza obszarem planu). Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w liniach rozgraniczających dróg; 2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację bezodpływowych zbiorników przeznaczonych na nieczystości ciekłe; 3) w przypadku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala się obowiązek podłączenia do sieci oraz likwidację zbiorników bezodpływowych. J. Kanalizacja deszczowa: 1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez ich wykorzystywane do celów gospodarczych. Dopuszcza się odprowadzenie wód do gruntu poprzez studnie chłonne, stosowanie zbiorników `małej retencji`, oczek wodnych, przepuszczalnych nawierzchni dróg i parkingów; 2) ustala się parametry nowo projektowanych sieci - 200 ÷ 400 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg. K. Zaopatrzenie w gaz: 1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze planu gazem przewodowym średniego ciśnienia z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 2) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - 32 ÷ 50 mm; dopuszcza się w do czasu gazyfikacji przewodowej stosowanie gazu bezprzewodowego; 3) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg. L. Elektroenergetyka: 1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego; 2) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania; 3) dopuszcza się budowę oświetlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych. M. Telekomunikacja - obowiązuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanalizacji telefonicznej. N. Gospodarka odpadami - stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu zgodnie z przyjętym przez gminę zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. P. Zaopatrzenie w ciepło- z indywidualnych źródeł ciepła, zaleca się stosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne itp. R. Regulacja stosunków wodnych: 1) występujące w granicach opracowania rowy melioracyjne muszą być zachowane z warunkiem drożności a zagospodarowanie terenu nie może utrudniać konserwacji i utrzymania tych urządzeń; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - 4 - Poz. 2016 2) w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dopuszcza się ich przebudowę lub zabudowę zachowując drożność całego systemu Istnieje możliwość dokupienia sąsiedniej działki o powierzchni 1094m2 Polecam ze względu na lokalizację w bardzo urokliwym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody, terenów spacerowo - rekreacyjnych oraz ze względu na cenę. Zapraszam do osobistej weryfikacji oferty.
czytaj dalej
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 300 000
900 m2
Atrakcyjna działka nad jeziorem Marianowskim tylko godzinę od Szczecina. Zagospodarowana działka o powierzchni 900,25 m kw., położona 30 m od linii brzegowej. Obecnie działka zagospodarowana jest: - domkiem rekreacyjnym o pow. 25 m. kw., w którym znajdują się dwa pokoje, kuchnia, toaleta i wiatrołap oraz weranda o pow. 15 m. kw.; - przyczepą campingową o wymiarach 5,2 m (z hakiem 6,3 m) x 2,25 m, z dwoma sypialniami, aneksem kuchennym i łazienką; - wiatą gospodarczą o pow. 4,8 m. kw.; - oczkiem wodnym o wymiarach 5 m x 3 m x 1,5 m wyłożonym folią o wymiarach 6m x 8m, z licznymi rybami i roślinnością; - licznymi, wieloletnimi nasadzeniami (drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne). Wydane warunki zabudowy - budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem. Pełne uzbrojenie - przyłącze prądu (licznik trójfazowy) oraz wody, kanalizacja, telefon. Dodatkowo jest zatwierdzony projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego z garażem. Zaprojektowany budynek mieszkalny: parterowy (1 1/2 kondygnacji), w części podpiwniczony, z poddaszem w części użytkowym, dachem dwuspadowym, symetrycznym. Powierzchnia użytkowa zabudowy 147,9 m kw. a całkowita 187,8 m kw. Bardzo dobra lokalizacja - bliskość Szczecina oraz Stargardu czynią teren wyjątkowo atrakcyjnym. Oferta skierowana do ludzi ceniących komfort i ciszę z dala od zgiełku miasta. Jezioro Marianowskie wyróżnia się w regionie dużą czystością i jest doskonałym miejscem do żeglowania bądź kajakowania, bogate w ryby słodkowodne jest również rajem dla wędkarzy. Malownicza okolica pozbawiona uciążliwego dla środowiska przemysłu, dominuje tu krajobraz rolniczy, na pobliskich terenach znajdują się również duże kompleksy leśne. Zapraszam na prezentację.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt