wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 240 000
3001 m2
Oferta sprzedaży działki budowlanej położonej w Grzepnicy 3001m2, tylko 17 km od centrum Szczecina. Działki w uzbrojone z planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne bądź usługi nieuciążliwe. Prąd i woda znajdują się w drodze przy granicy działek oraz wydana jest decyzja na szczelne zbiorniki bezodpływowe(szamba). Teren prezentuje się pięknie, teren otwarty w oddali widoczny las. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Grzepnica. Teren elementarny 3MN 1. Ustalenia funkcjonalne: 1)przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca; 2)dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi firm i klientów zgodnie z §6 pkt 6 planu, na warunkach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo budowlane. 2. Ustalenia ekologiczne: 1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej terenu na działce budowlanej: 69%; 2)obowiązuje ustalenie §7ust.2 pkt 5 3)nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni. 4)obowiązują ustalenia §7ust.2 pkt 7 i pkt 9 planu. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1)nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu; 2)maksymalna powierzchnia zabudowy 19% powierzchni działki budowlanej; 3)minimalny / maksymalny dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10 / 0,20; 4)budynki kryte dachami stromymi, 5)dachy w układzie szczytowym lub kalenicowym, 6)maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 9,50 m; 7)w przypadku realizacji obiektu dwukondygnacyjnego, druga kondygnacja użytkowa w stromym dachu, 8)obowiązuje ustalenie § 7ust.8 pkt 3. 4. Ustalenia zasad parcelacji: 1)minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 1440m2; 2)minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej 30,0 m oraz 4,50 dla działki położonej w drugiej linii zabudowy; 3)kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy 10 KDW zawarty w przedziale od 85° do 90°; 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1)obsługa terenu od ulicy 10 KDW, 2)ustala się minimalny wskaźnik miejsc postojowych w ramach działki: a)2 miejsca postojowe / 1 lokal mieszkalny; b)+ 2 miejsca postojowe / lokal użytkowy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1 pkt2; 6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 1)zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy wewnętrznej 10 KDW; 2)obowiązują ustalenia § 7 ust.6 z wyłączeniem pkt 1 lit. c oraz pkt 9. 7.Ustalenia dotyczące obiektów i obszarów chronionych. Obowiązują ustalenia § 7 ust.7 pkt 2 i 3
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt