wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 320 100
10589 m2
Na sprzedaż działka położona w obrębie Redostowo przy węźle komunikacyjnym Osina, drogi ekspresowej S6 w kierunkach Szczecin - Gdańsk. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6P i 7P dla przedmiotowej działki: 1) funkcja podstawowa: a) składy, b) magazyny, c) działalność hurtowa, warsztatowa oraz dystrybucyjna - maksimum 75% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej; 2) funkcja uzupełniająca: a) usługi związane z funkcja podstawowa, b) administracja związana z funkcja podstawowa, obiekty socjalne i pomocnicze, c) mieszkania właściciela usług lub personelu - maksimum 25% udziału powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących si§ na działce budowlanej; 3) warunki urbanistyczne: a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. minimum: - 16 m od linii rozgraniczającej z droga publiczną klasy drogi zbiorczej, - 8 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi ekspresowej (poza obszarem planu), - 6 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy drogi dojazdowej, - 4 m od linii rozgraniczającej z drogą wewnętrzną, b) dopuszczalne obiekty towarzyszce - budynki administracji związanej z funkcja podstawową, obiekty socjalne i pomocnicze, garaże, budynki gospodarcze, c) mieszkania wyłącznie w ramach budynków funkcji uzupełniającej, d) maksymalna wysokość zabudowy funkcji podstawowej -12 m, e) maksymalna wysokość budynków administracji związanej z funkcja podstawową, obiektów socjalnych i pomocniczych -10 m, f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 7 m, g) dla wszystkich budynków dopuszcza się dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 30 do 45°, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2, i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 30% powierzchni działki, j) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach działki budowlanej - 70% powierzchni działki, k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1.5; 4) warunki parkingowe: a) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni usług nieuciążliwych i uciążliwych, b) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, c) ustala się minimum 3 miejsca parkingowe parkingu ogólnodostępnego dla samochodów o ładowności powyżej 5 ton na każde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, d) ustala się minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie; 5) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych klasy drogi lokalnej, dojazdowej lub wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu; 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 7) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o parametrach zgodnych z zasadami zawartymi w § 8 pkt 3; Obowiązujące ustalenia dla terenów w oznaczeniu 04 KDD: 1) funkcja podstawowa - droga publiczna klasy dojazdowej - droga gminna, 2) funkcja uzupełniająca - obiekty infrastruktury technicznej 3) warunki urbanistyczne - szerokość w liniach rozgraniczających drogi - 10m. Działka w klasie gruntu RIVa oraz RIVb Oferta bezpośrednia - kupujący nie ponosi kosztów pośrednictwa.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt