wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 199 900
6611 m2
Na sprzedaż działka położona w obrębie Redostowo przy zjeździe z trasy komunikacyjnej S 6 w kierunkuach Szczecin - Gdańsk. Działka z planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiazujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6P i 7P dla przedmiotowej działki: 1) funkcja podstawowa: a) składy, b) magazyny, c) działalność hurtowa, warsztatowa oraz dystrybucyjna - maksimum 75% udziatu powierzchni użytkowej wszystkich budynkow znajdujqcych się na działce budowlanej; 2) funkcja uzupełniajqca: a) ustugi zwiqzane z funkcjq podstawowq, b) administracja zwiqzana z funkcjq podstawowq, obiekty socjalne i pomocnicze, c) mieszkania wtasciciela ustug lub personelu - maksimum 25% udziatu powierzchni użytkowej wszystkich budynkow znajdujqcych si§ na działce budowlanej; 3) warunki urbanistyczne: a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, tj. minimum: - 16 m od linii rozgraniczajqcej z drogq publicznq klasy drogi zbiorczej, - 8 m od linii rozgraniczajqcej z drogq publicznq klasy drogi ekspresowej (poza obszarem planu), - 6 m od linii rozgraniczajqcej z drogq publicznq klasy drogi dojazdowej, - 4 m od linii rozgraniczajqcej z drogq wewn^trznq, b) dopuszczalne obiekty towarzyszqce - budynki administracji zwiqzanej z funkcja podstawowq, obiekty socjalne i pomocnicze, garaze, budynki gospodarcze, c) mieszkania wyłqcznie w ramach budynkow funkcji uzupełniajqcej, d) maksymalna wysokosc zabudowy funkcji podstawowej -12 m, e) maksymalna wysokość budynków administracji zwiqzanej z funkcjq podstawowq, obiektów socjalnych i pomocniczych -10 m, f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej - 7 m, g) dla wszystkich budynkow dopuszcza się dachy - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kqcie nachylenia połaci od 30 do 45°, przy czym główne połacie dachu muszq mieć jednakowy spadek, h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2, i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 30% powierzchni działki, j) maksymalna powierzchnia zabudowana w granicach działki budowlanej - 70% powierzchni działki, k) maksymalny wskażnik intensywności zabudowy - 1.5; 4) warunki parkingowe: a) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogolnodostępnego na kazde 1000 m2 powierzchni ustug nieuciqżliwych i uciqżliwych, b) ustala się minimum 10 miejsc parkingowych parkingu ogolnodostępnego na kazde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, c) ustala się minimum 3 miejsca parkingowe parkingu ogolnodostępnego dla samochodow o ładownosci powyzej 5 ton na kazde 1000 m2 powierzchni magazynów i hurtowni, d) ustala się minimum 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie; 5) obsługa komunikacyjna - z dróg publicznych klasy drogi lokalnej, dojazdowej lub wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu; 6) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 13; 7) zasady tymczasowego zagospodarowania terenu: a) ustala siq zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i użytkowania terenów, za wyjqtkiem wykorzystania rolniczego, ogrodniczego lub sadowniczego bez zabudowy oraz zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, b) dopuszcza siq lokalizowanie tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o parametrach zgodnychz zasadami zawartymi w § 8 pkt 3; Działka w klasie gruntu RIVa - 0,0434 ha oraz RIVb - 0,6177 ha. Oferta bezpośrednia - kupujący nie ponosi kosztów pośrednictwa.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt