wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 829 000
11079 m2
Na sprzedaż rolno-budowlana działka inwestycyjna położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków, u podnóża Szczelińców. Grunt o powierzchni - 11 079 m2 z przepiękną panoramą na Góry Stołowe. Działka częściowo objęta MPZP o kształcie regularnym, niezadrzewiona, płaska, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, idealnie nasłoneczniona. Oznaczenia z MPZP: US Przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji na wydzielonych działkach. Dopuszczalne kierunki przekształceń: a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi, b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu. Dopuszczalne funkcje towarzyszące - urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, komunikacja, zieleń urządzona. UT Przeznaczenie podstawowe - usługi turystyki obejmujące: małe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego. 1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące: a) usługi handlu, gastronomii, obiekty sportowe, zieleń parkowa - służące obsłudze przeznaczenia podstawowego, b) zabudowa mieszkaniowa - jako lokale właścicieli lub zarządców obiektów usługowych, c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacja, zieleń urządzona. 2)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu: a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 8 m, licząc od poziomu terenu do okapu, dachy budynków o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej, b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu, c) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w par. 6, d) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50% powierzchni działki budowlanej, e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej, f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. g) dla terenów objętych strefami ochrony konserwatorskiej obowiązują dodatkowe ograniczenia ustalone w par. 9 ust. 1. RP Przeznaczenie podstawowe - tereny użytków rolnych - uprawy polowe. 1) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych. 2) Dopuszcza się: a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego, b) sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych), c) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, d) lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych. RZ Przeznaczenie podstawowe - tereny łąk i pastwisk. 1) Ustala się zakaz wprowadzania zwartych grup zieleni wysokiej, zadrzewień oraz nasadzeń zorientowanych poprzecznie w stosunku do kierunku spływu cieków wodnych. 2) Dopuszcza się: a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego, b) sieci i urządzenia napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, c) lokalizację zbiorników wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, d) lokalizację grzebalisk dla zwierząt na glebach niewymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych Media w pobliżu prąd. Radków to małe miasteczko w województwie dolnośląskim, położone w Kotlinie Kłodzkiej niedaleko Kłodzka i Kudowy Zdrój, przy samej granicy państwa, nad rzeką Pośna, u stóp Gór Stołowych. Właśnie dlatego Radków jest znakomitą bazą wypadową dla turystów, którzy chcą odwiedzić wspaniały Park Narodowy Gór Stołowych. W pobliżu liczne atrakcje i szlaki turystyczne: - Radkowskie Skały - nieco na południe od Radkowa, przy Drodze Stu Zakrętów sterczą wysoki skalne baszty, znajdujące się zaledwie 5 minut pieszo od szosy - Błędne Skały - niezwykle malowniczy skalny labirynt, chętnie odwiedzany przez turystów, krajobrazowy cud natury. Znajduje się w pobliżu Radkowa, między Karłowem i Kudową Zdrój, niedaleko Drogi Stu Zakrętów - Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Gór Stołowych zbudowany z piaskowców, o charakterystycznym wyglądzie. Wiedzie na niego kręty szlak stworzony z kilkuset kamiennych schodów, początek szlaku znajduje się w okolicach Karłowa (parking płatny). - Park Narodowy Gór Stołowych. Oferta naprawdę godna polecenia. Zapraszam do kontaktu!
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt