wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Lokal na sprzedaż
Cena: 2 900 000
4100 m2
2
Oferujemy Państwu do sprzedaży Pałac w Małuszowie z początku XVII wieku zrealizowany w stylu barokowym na rzucie podkowy, zlokalizowany na południowo-wschodnim krańcu wsi. Powierzchnia całkowita pałacu to około 4100 m2, kubatura 20 966,64 m3. W skład nieruchomości wchodzi także park o powierzchni 11,3512 ha oraz zabudowania gospodarcze (stajnia dwukondygnacyjna w stylu barokowym o powierzchni około 600 m2). Drzewostan określany jest na 150 letni (około 450 drzew). Wiele gatunków. Ponadto w parku są dwa stawy. Park graniczy drogą wojewódzką do Jawora i bezpośrednio z parku można na tę drogę wyjechać. Obejrzyj film z drona: https://www.youtube.com/watch?v=mogalw3ST4A&feature=emb_logo Pałac położony jest w odległości około 600 metrów od drogi ekspresowej S3 i około 7 km od autostrady A4. Bardzo dobra lokalizacja pod kątem komercyjnym. Tylko 6km do Legnicy i autostrady A4 Wrocław-Zgorzelec, 50 km do Wrocławia ( zaledwie 1h jazdy samochodem) Łyk historii Z początku XVII wieku majątek Małuszów przechodzi w posiadanie rodziny Abschatz. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje pierwotny prostokątny dwór. W następnym stuleciu Małuszów często zmienia właścicieli a dwór w wyniku rozbudowy uzyskuje charakter architektury pałacowej i formę podkowy. Pod koniec XVII wieku przechodzi w posiadanie księcia Ludwika z rodziny Richtenhofen, następnie księcia Ludwika Heskiego, który stworzył wokół pałacu ogród romantyczny. W XIX wieku dobudowano kamienny portyk od strony południowej, a w roku 1912 ryzalit zachodni. Zakres wykonanych prac W zamyśle obecnego właściciela pałacu jego przeznaczenie zaplanowano na prowadzenie działalności hotelowo- konferencyjnej (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną). Wyremontowano całkowicie połać dachową kładąc nową dachówkę ceraminczą tak zwana karpiówkę. Wykonano nowe stropy, które solidnie spajają konstrukcje całego budynku. Odzyskano nową powierzchnię na poddaszu, gdzie według projektu miały być łaźnie, sauna i przestrzeń odnowy biologicznej. Położono instalację elektryczną zgodnie projektem jak i również instalację hydrauliczną. Odkopano dodatkowe pomieszczenia piwniczne pod budynkiem, które były prawdopodobnie zasypane jeszcze za czasów niemieckich właścicieli. Tam według projektu miały być kuchnia, magazyny i lodówki na żywność a wiec zaplecze gastronomiczne. Zaawansowanie remontu właściciel określa na około 70% i jest to stan surowy otwarty, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykończenia ścian wewnętrznych, sztukaterii, posadzek i podłóg. Do odbudowy są też reprezentacyjne schody marmurowe w klatce schodowej. Tam znajduje się bardzo rzadki sufit wykonany w stylu kryształowym- odremontowany. Elementy są w środku. Właściciel posiada gotowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Przeznaczenie pałacu po odrestaurowaniu Projektowany hotel pod względem wielkości ma zaliczać się do hoteli małych, ze względu na standard - podstawowy z elementami standardu reprezentacyjnego. Z uwagi na dogodne położenie przy autostradzie A4 (7km) oraz drogi ekspresowej S3 (Szczecin - Jakuszyce) hotel może pełnić istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego oraz stanowić zaplecze konferencyjno-kongresowe. W projektowanym hotelu wydzielono piony zapewniające kompleksową obsługę przebywających tam gości: - pion pobytowy składa się z 14 apartamentów, jednego pokoju jednoosobowego oraz mieszkania służbowego o powierzchni sumarycznej 1452,56m2; - pion gastronomiczno-żywieniowy: kuchnia obsługująca w ruchu ciągłym restaurację na 60 miejsc oraz kawiarnię na około 60 miejsc; - pion wielofunkcyjny - sala z zapleczami i kuluarami spełniająca przy różnych rodzajach aranżacji wiele funkcji w zależności od potrzeb: funkcja kongresowa: (odczyty, prelekcje), szkoleniowa z możliwym podziałem na mniejsze sale, bankietowo-biesiadowa (z wydzieloną częścią do tańca i dla muzyków oraz zapleczem kuluarowym i administracyjnym); - pion rekreacyjny z funkcjami odnowy biologicznej (sauna sucha, łaźnia parowa), siłownia z bogatym zestawem przyrządów gimnastycznych, solarium; - pion administracyjny stanowi mieszkanie służbowe umieszczone na kondygnacji poddasza, pomieszczenia administracyjno-biurowe w prawym skrzydle pałacu, pomieszczenia magazynowo-socjalne na każdej kondygnacji, recepcja; - wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o, gazową, elektryczną, instalacji mechanicznej, RTV, telefoniczną z dostępem do Internetu, alarmową; Krótko o architekturze pałacu Pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym, za wyjątkiem skrzydeł posiadających trzecią kondygnację, częściowo podpiwniczonym. Dwukondygnacyjne partie pałacu przykrywają dachy wielospadowe o mansardowej części przyokapowej, załamane w części górnej. Nad ryzalitami skrzydeł dachy wielospadowe, załamane o niewielkim kącie nachylenia połaci. Elewacja frontowa od południa złożona z trzynastoosiowej części centralnej i dwóch ścian kończących trójosiowe skrzydła. Symetrie podkreślają portyk. Tworzą go w pierwszym szeregu cztery kolumny o kapitelach zdobionych opaskami, w szeregu przyściennym kwadratowe filary ozdobione analogicznie. Spoczywający na nich taras tworzą belki architrawu, wysunięty gzyms oraz pełna balustrada z piaskowca z okrągłymi otworami (środkowe przęsło balustrady częściowo zniesione). W licu elewacji zasłonięty portykiem piaskowcowy portal zamknięty półkoliście z kluczem zdobionym reliefem roślinnym (portal oraz flankujące go prostokątne otwory okienne zamurowane). Elewację artykułują pilastry międzyokienne w wielkim porządku; pilastry podwójne odcinają po obu stronach trzy osie zewnętrzne. Otwory okienne prostokątne zamknięte prosto w profilowanych opaskach z uszkami, jedynie w skrajnych osiach parteru otwory w kształcie ustawionych poziomo elips z wysuniętymi gzymsami wieńczącymi. Na poziomie piętra w osi środkowej portfenetr z opaską i kartuszem w zworniku. Na zworniku oparto dwie ślimacznice utworzone z biegnących przez całą elewację wąskich wałków. Powyżej profilowany gzyms wieńczący, na którym w partii środkowej ślepa balustrada tralkowa podzielona czterema postumentami, na których (w chwili obecnej zdemontowane) znajdowały się figury kamienne). Balustradę kończą łukowate ścianki. W chwili obecnej profilowany gzyms wieńczący został przemurowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. W połaci dachu lukarny typu wole oko. Zakończenie obu skrzydeł artykułowane płaskimi pilastrami. Nadbudowaną trzecią kondygnację obiega wysunięty gzyms. Wejście do skrzydeł od strony wewnętrznego dziedzińca zdobią portale, których pilastry dźwigają wielopasmowe płaskie belkowanie. Elewacja północna osiemnastoosiowa. korpus główny ośmioosiowy z dwuosiowym ryzalitem pozornym pośrodku; łączniki dwuosiowe, skrzydła trójosiowe. Ścianę artykułują pilastry w wielkim porządku. Otwory okienne parteru prostokątne, zamknięte prosto. Do analogicznego kształtu otworów okiennych pietra dołączono eliptyczne naświetla (otwierane) zakończone łukowatymi gzymsami. W ryzalicie półobły fronton, w tympanonie ośmioboczne okienko zdobione kartuszem, flankowany pilastrami zwieńczonymi ślimacznicą. - zabezpieczenie przeciwpożarowe: hydrant przeciwpożarowy na każdej kondygnacji w ciągu komunikacyjnym, na zewnątrz dwa hydranty ziemne, czujniki dymu, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem gwarantującym całkowitą niezapalność drewna, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Planowane zatrudnienie - pion pobytowy: 4 osoby - pion gastronomiczno-żywieniowy łącznie z pionem wielofunkcyjnym: 7 osób - pion rekreacyjny: 1 osoba - pion techniczno-administracyjny: 2 osoby.
czytaj dalej
notatnik
Dom na sprzedaż
Cena: 2 500 000
4100 m2
113512 m2
15
2
We offer for sale a Palace in Małuszów from the beginning of the 17th century, built in the Baroque style on a horseshoe plan, located at the south-eastern edge of the village. The total area of the palace is about 4,100 m2, with a cubature of 20,966.64 m3. The property also includes a park with an area of 11.3512 ha and farm buildings (a two-story baroque stable with an area of approximately 600 m2). The stand is defined as 150 years old (about 450 trees). Many species. In addition, there are two ponds in the park. The park is bordered by the provincial road to Jawor and you can leave the park directly on this road. The palace is situated about 600 meters from the S3 expressway and about 7 km from the A4 motorway. Very good location for commercial purposes. Only 6 km to Legnica and the A4 Wrocław-Zgorzelec motorway, 50 km to Wrocław (just 1 hour by car). A sip of history At the beginning of the 17th century, the Małuszów estate became the property of the Abschatz family. The original rectangular mansion was probably built at that time. In the next century, Małuszów often changes owners and the manor house, as a result of expansion, acquires the character of palace architecture and the form of a horseshoe. At the end of the 17th century it becomes the property of Prince Louis of the Richtenhofen family, then Prince Ludwik of Hesse, who created a romantic garden around the palace. In the 19th century, a stone portico was added on the south side, and in 1912, the western avant-corps. The scope of performed works The intention of the present owner of the palace is to use it for hotel and conference activities (in accordance with the issued administrative decision). The roof area was completely renovated with a new ceramic tile, the so-called plain tile. New ceilings were made that solidly bind the structures of the entire building. A new area in the attic was recovered, where, according to the design, there were supposed to be baths, a sauna and a wellness area. The electrical installation was laid in accordance with the design, as well as the hydraulic installation. Additional basement rooms under the building, which were probably buried in the times of the German owners, were excavated. According to the design, there were to be a kitchen, warehouses and refrigerators for food, and thus catering facilities. The progress of the renovation is estimated by the owner at about 70% and it is an open shell, without internal and external carpentry, interior wall finishing, stucco, floors and floors. The representative marble stairs in the staircase are also to be reconstructed. There is a very rare ceiling made in crystal style - renovated. The elements are inside. The owner has a ready construction design with all arrangements with the conservator of monuments. Purpose of the palace after restoration The designed hotel is to be classified as small in terms of size, due to its standard - basic with elements of a representative standard. Due to its convenient location by the A4 motorway (7 km) and the S3 expressway (Szczecin - Jakuszyce), the hotel can play an important role in servicing tourist traffic and provide conference and congress facilities. In the designed hotel, there are separate sections ensuring comprehensive service for guests staying there: - the residence zone consists of 14 apartments, one single room and a service apartment with a total area of 1452.56 m2; - catering and food division: a kitchen serving a restaurant with 60 seats and a café with about 60 seats in continuous operation; - multifunctional section - a hall with back rooms and lobbies, fulfilling many functions depending on the needs of various types of arrangement: congress function: (lectures, lectures), training function with possible division into smaller rooms, banquet and banquet rooms (with a separate part for dancing and musicians and backstage and administrative facilities); - recreational section with biological regeneration functions (dry sauna, steam bath), gym with a rich set of gymnastic equipment, solarium; - the administrative section is a service apartment located on the attic floor, administrative and office rooms in the right wing of the palace, storage and social rooms on each floor, reception; - equipment with installations: plumbing, central heating, gas, electricity, mechanical installation, RTV, telephone with Internet access, alarm; Briefly about the architecture of the palace The palace is a two-story building, with the exception of the wings having a third floor, partially with a basement. The two-storey parts of the palace are covered with multi-slope roofs with a mansard part near the eaves, broken in the upper part. Above the avant-corps of the wings there are multi-pitched roofs, broken with a small slope angle. The front façade from the south consists of a thirteen-axis central part and two walls ending with three-axis wings. Symmetries are emphasized by the portico. It is made up of four columns with capitals adorned with bands in the first row, and square pillars adorned in a similar way along the walls. The terrace resting on them is made of architrave beams, a protruding cornice and a full sandstone balustrade with round holes (the middle span of the balustrade is partially lifted). In the face of the elevation, a sandstone portal covered with a portico, closed in a semicircular shape with a key decorated with a plant relief (the portal and the rectangular window openings flanking it). The façade is articulated with great order inter-window pilasters; Double pilasters cut off three external axes on both sides. Rectangular window openings closed straight in profiled bands with ears, only in the extreme axes of the ground floor openings in the shape of horizontally arranged ellipses with protruding crowning cornices. At the floor level in the central axis, a wallet with a band and a cartridge in the keystone. On the keystone there are two scroll wheels made of narrow shafts running across the entire facade. Above, there is a profiled crowning cornice, on which, in the central part, a blind baluster railing is divided by four pedestals with stone figures (currently dismantled). The balustrade is finished with arched walls. At present, the profiled crowning cornice was rebuilt in the 1980s. There are dormers in the crop-eye type in the roof. The end of both wings is articulated with flat pilasters. An extended cornice surrounds the built-up third floor. The entrance to the wings from the side of the inner courtyard is decorated with portals whose pilasters support a multi-lane flat entablature. The northern elevation has eighteen axes. eight-axis main body with a two-axis apparent break in the center; two-axis connectors, three-axis wings. The wall is articulated with great order pilasters. Rectangular, straight closed window openings on the ground floor. Elliptical (openable) fanlights ended with arched cornices were attached to the similar shape of the window openings on the first floor. In the avant-corps there is a semi-white pediment, in the tympanum, an octagonal window decorated with a cartouche, flanked by pilasters topped with a scroll. fire protection: fire hydrant on each floor in the communication route, two earth hydrants outside, smoke detectors, all wooden elements secured with a means that guarantees the complete non-flammability of wood, emergency exits, evacuation route marking. ********************* Oferujemy Państwu do sprzedaży Pałac w Małuszowie z początku XVII wieku zrealizowany w stylu barokowym na rzucie podkowy, zlokalizowany na południowo-wschodnim krańcu wsi. Powierzchnia całkowita pałacu to około 4100 m2, kubatura 20 966,64 m3. W skład nieruchomości wchodzi także park o powierzchni 11,3512 ha oraz zabudowania gospodarcze (stajnia dwukondygnacyjna w stylu barokowym o powierzchni około 600 m2). Drzewostan określany jest na 150 letni (około 450 drzew). Wiele gatunków. Ponadto w parku są dwa stawy. Park graniczy drogą wojewódzką do Jawora i bezpośrednio z parku można na tę drogę wyjechać. Pałac położony jest w odległości około 600 metrów od drogi ekspresowej S3 i około 7 km od autostrady A4. Bardzo dobra lokalizacja pod kątem komercyjnym. Tylko 6km do Legnicy i autostrady A4 Wrocław-Zgorzelec, 50 km do Wrocławia ( zaledwie 1h jazdy samochodem) Łyk historii Z początku XVII wieku majątek Małuszów przechodzi w posiadanie rodziny Abschatz. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje pierwotny prostokątny dwór. W następnym stuleciu Małuszów często zmienia właścicieli a dwór w wyniku rozbudowy uzyskuje charakter architektury pałacowej i formę podkowy. Pod koniec XVII wieku przechodzi w posiadanie księcia Ludwika z rodziny Richtenhofen, następnie księcia Ludwika Heskiego, który stworzył wokół pałacu ogród romantyczny. W XIX wieku dobudowano kamienny portyk od strony południowej, a w roku 1912 ryzalit zachodni. Zakres wykonanych prac W zamyśle obecnego właściciela pałacu jego przeznaczenie zaplanowano na prowadzenie działalności hotelowo- konferencyjnej (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną). Wyremontowano całkowicie połać dachową kładąc nową dachówkę ceraminczą tak zwana karpiówkę. Wykonano nowe stropy, które solidnie spajają konstrukcje całego budynku. Odzyskano nową powierzchnię na poddaszu, gdzie według projektu miały być łaźnie, sauna i przestrzeń odnowy biologicznej. Położono instalację elektryczną zgodnie projektem jak i również instalację hydrauliczną. Odkopano dodatkowe pomieszczenia piwniczne pod budynkiem, które były prawdopodobnie zasypane jeszcze za czasów niemieckich właścicieli. Tam według projektu miały być kuchnia, magazyny i lodówki na żywność a wiec zaplecze gastronomiczne. Zaawansowanie remontu właściciel określa na około 70% i jest to stan surowy otwarty, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykończenia ścian wewnętrznych, sztukaterii, posadzek i podłóg. Do odbudowy są też reprezentacyjne schody marmurowe w klatce schodowej. Tam znajduje się bardzo rzadki sufit wykonany w stylu kryształowym- odremontowany. Elementy są w środku. Właściciel posiada gotowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Przeznaczenie pałacu po odrestaurowaniu Projektowany hotel pod względem wielkości ma zaliczać się do hoteli małych, ze względu na standard - podstawowy z elementami standardu reprezentacyjnego. Z uwagi na dogodne położenie przy autostradzie A4 (7km) oraz drogi ekspresowej S3 (Szczecin - Jakuszyce) hotel może pełnić istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego oraz stanowić zaplecze konferencyjno-kongresowe. W projektowanym hotelu wydzielono piony zapewniające kompleksową obsługę przebywających tam gości: - pion pobytowy składa się z 14 apartamentów, jednego pokoju jednoosobowego oraz mieszkania służbowego o powierzchni sumarycznej 1452,56m2; - pion gastronomiczno-żywieniowy: kuchnia obsługująca w ruchu ciągłym restaurację na 60 miejsc oraz kawiarnię na około 60 miejsc; - pion wielofunkcyjny - sala z zapleczami i kuluarami spełniająca przy różnych rodzajach aranżacji wiele funkcji w zależności od potrzeb: funkcja kongresowa: (odczyty, prelekcje), szkoleniowa z możliwym podziałem na mniejsze sale, bankietowo-biesiadowa (z wydzieloną częścią do tańca i dla muzyków oraz zapleczem kuluarowym i administracyjnym); - pion rekreacyjny z funkcjami odnowy biologicznej (sauna sucha, łaźnia parowa), siłownia z bogatym zestawem przyrządów gimnastycznych, solarium; - pion administracyjny stanowi mieszkanie służbowe umieszczone na kondygnacji poddasza, pomieszczenia administracyjno-biurowe w prawym skrzydle pałacu, pomieszczenia magazynowo-socjalne na każdej kondygnacji, recepcja; - wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o, gazową, elektryczną, instalacji mechanicznej, RTV, telefoniczną z dostępem do Internetu, alarmową; Krótko o architekturze pałacu Pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym, za wyjątkiem skrzydeł posiadających trzecią kondygnację, częściowo podpiwniczonym. Dwukondygnacyjne partie pałacu przykrywają dachy wielospadowe o mansardowej części przyokapowej, załamane w części górnej. Nad ryzalitami skrzydeł dachy wielospadowe, załamane o niewielkim kącie nachylenia połaci. Elewacja frontowa od południa złożona z trzynastoosiowej części centralnej i dwóch ścian kończących trójosiowe skrzydła. Symetrie podkreślają portyk. Tworzą go w pierwszym szeregu cztery kolumny o kapitelach zdobionych opaskami, w szeregu przyściennym kwadratowe filary ozdobione analogicznie. Spoczywający na nich taras tworzą belki architrawu, wysunięty gzyms oraz pełna balustrada z piaskowca z okrągłymi otworami (środkowe przęsło balustrady częściowo zniesione). W licu elewacji zasłonięty portykiem piaskowcowy portal zamknięty półkoliście z kluczem zdobionym reliefem roślinnym (portal oraz flankujące go prostokątne otwory okienne zamurowane). Elewację artykułują pilastry międzyokienne w wielkim porządku; pilastry podwójne odcinają po obu stronach trzy osie zewnętrzne. Otwory okienne prostokątne zamknięte prosto w profilowanych opaskach z uszkami, jedynie w skrajnych osiach parteru otwory w kształcie ustawionych poziomo elips z wysuniętymi gzymsami wieńczącymi. Na poziomie piętra w osi środkowej portfenetr z opaską i kartuszem w zworniku. Na zworniku oparto dwie ślimacznice utworzone z biegnących przez całą elewację wąskich wałków. Powyżej profilowany gzyms wieńczący, na którym w partii środkowej ślepa balustrada tralkowa podzielona czterema postumentami, na których (w chwili obecnej zdemontowane) znajdowały się figury kamienne). Balustradę kończą łukowate ścianki. W chwili obecnej profilowany gzyms wieńczący został przemurowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. W połaci dachu lukarny typu wole oko. Zakończenie obu skrzydeł artykułowane płaskimi pilastrami. Nadbudowaną trzecią kondygnację obiega wysunięty gzyms. Wejście do skrzydeł od strony wewnętrznego dziedzińca zdobią portale, których pilastry dźwigają wielopasmowe płaskie belkowanie. Elewacja północna osiemnastoosiowa. korpus główny ośmioosiowy z dwuosiowym ryzalitem pozornym pośrodku; łączniki dwuosiowe, skrzydła trójosiowe. Ścianę artykułują pilastry w wielkim porządku. Otwory okienne parteru prostokątne, zamknięte prosto. Do analogicznego kształtu otworów okiennych pietra dołączono eliptyczne naświetla (otwierane) zakończone łukowatymi gzymsami. W ryzalicie półobły fronton, w tympanonie ośmioboczne okienko zdobione kartuszem, flankowany pilastrami zwieńczonymi ślimacznicą. - zabezpieczenie przeciwpożarowe: hydrant przeciwpożarowy na każdej kondygnacji w ciągu komunikacyjnym, na zewnątrz dwa hydranty ziemne, czujniki dymu, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem gwarantującym całkowitą niezapalność drewna, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
czytaj dalej
notatnik
Obiekt na sprzedaż
Cena: 2 900 000
4100 m2
11 m2
Oferujemy Państwu do sprzedaży Pałac w Małuszowie z początku XVII wieku zrealizowany w stylu barokowym na rzucie podkowy, zlokalizowany na południowo-wschodnim krańcu wsi. Powierzchnia całkowita pałacu to około 4100 m2, kubatura 20 966,64 m3. W skład nieruchomości wchodzi także park o powierzchni 11,3512 ha oraz zabudowania gospodarcze (stajnia dwukondygnacyjna w stylu barokowym o powierzchni około 600 m2). Drzewostan określany jest na 150 letni (około 450 drzew). Wiele gatunków. Ponadto w parku są dwa stawy. Park graniczy drogą wojewódzką do Jawora i bezpośrednio z parku można na tę drogę wyjechać. Pałac położony jest w odległości około 600 metrów od drogi ekspresowej S3 i około 7 km od autostrady A4. Bardzo dobra lokalizacja pod kątem komercyjnym. Tylko 6km do Legnicy i autostrady A4 Wrocław-Zgorzelec, 50 km do Wrocławia ( zaledwie 1h jazdy samochodem) Łyk historii Z początku XVII wieku majątek Małuszów przechodzi w posiadanie rodziny Abschatz. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje pierwotny prostokątny dwór. W następnym stuleciu Małuszów często zmienia właścicieli a dwór w wyniku rozbudowy uzyskuje charakter architektury pałacowej i formę podkowy. Pod koniec XVII wieku przechodzi w posiadanie księcia Ludwika z rodziny Richtenhofen, następnie księcia Ludwika Heskiego, który stworzył wokół pałacu ogród romantyczny. W XIX wieku dobudowano kamienny portyk od strony południowej, a w roku 1912 ryzalit zachodni. Zakres wykonanych prac W zamyśle obecnego właściciela pałacu jego przeznaczenie zaplanowano na prowadzenie działalności hotelowo- konferencyjnej (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną). Wyremontowano całkowicie połać dachową kładąc nową dachówkę ceraminczą tak zwana karpiówkę. Wykonano nowe stropy, które solidnie spajają konstrukcje całego budynku. Odzyskano nową powierzchnię na poddaszu, gdzie według projektu miały być łaźnie, sauna i przestrzeń odnowy biologicznej. Położono instalację elektryczną zgodnie projektem jak i również instalację hydrauliczną. Odkopano dodatkowe pomieszczenia piwniczne pod budynkiem, które były prawdopodobnie zasypane jeszcze za czasów niemieckich właścicieli. Tam według projektu miały być kuchnia, magazyny i lodówki na żywność a wiec zaplecze gastronomiczne. Zaawansowanie remontu właściciel określa na około 70% i jest to stan surowy otwarty, bez stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykończenia ścian wewnętrznych, sztukaterii, posadzek i podłóg. Do odbudowy są też reprezentacyjne schody marmurowe w klatce schodowej. Tam znajduje się bardzo rzadki sufit wykonany w stylu kryształowym- odremontowany. Elementy są w środku. Właściciel posiada gotowy projekt budowlany wraz ze wszelkimi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Przeznaczenie pałacu po odrestaurowaniu Projektowany hotel pod względem wielkości ma zaliczać się do hoteli małych, ze względu na standard - podstawowy z elementami standardu reprezentacyjnego. Z uwagi na dogodne położenie przy autostradzie A4 (7km) oraz drogi ekspresowej S3 (Szczecin - Jakuszyce) hotel może pełnić istotną rolę w obsłudze ruchu turystycznego oraz stanowić zaplecze konferencyjno-kongresowe. W projektowanym hotelu wydzielono piony zapewniające kompleksową obsługę przebywających tam gości: - pion pobytowy składa się z 14 apartamentów, jednego pokoju jednoosobowego oraz mieszkania służbowego o powierzchni sumarycznej 1452,56m2; - pion gastronomiczno-żywieniowy: kuchnia obsługująca w ruchu ciągłym restaurację na 60 miejsc oraz kawiarnię na około 60 miejsc; - pion wielofunkcyjny - sala z zapleczami i kuluarami spełniająca przy różnych rodzajach aranżacji wiele funkcji w zależności od potrzeb: funkcja kongresowa: (odczyty, prelekcje), szkoleniowa z możliwym podziałem na mniejsze sale, bankietowo-biesiadowa (z wydzieloną częścią do tańca i dla muzyków oraz zapleczem kuluarowym i administracyjnym); - pion rekreacyjny z funkcjami odnowy biologicznej (sauna sucha, łaźnia parowa), siłownia z bogatym zestawem przyrządów gimnastycznych, solarium; - pion administracyjny stanowi mieszkanie służbowe umieszczone na kondygnacji poddasza, pomieszczenia administracyjno-biurowe w prawym skrzydle pałacu, pomieszczenia magazynowo-socjalne na każdej kondygnacji, recepcja; - wyposażenie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o, gazową, elektryczną, instalacji mechanicznej, RTV, telefoniczną z dostępem do Internetu, alarmową; Krótko o architekturze pałacu Pałac jest budynkiem dwukondygnacyjnym, za wyjątkiem skrzydeł posiadających trzecią kondygnację, częściowo podpiwniczonym. Dwukondygnacyjne partie pałacu przykrywają dachy wielospadowe o mansardowej części przyokapowej, załamane w części górnej. Nad ryzalitami skrzydeł dachy wielospadowe, załamane o niewielkim kącie nachylenia połaci. Elewacja frontowa od południa złożona z trzynastoosiowej części centralnej i dwóch ścian kończących trójosiowe skrzydła. Symetrie podkreślają portyk. Tworzą go w pierwszym szeregu cztery kolumny o kapitelach zdobionych opaskami, w szeregu przyściennym kwadratowe filary ozdobione analogicznie. Spoczywający na nich taras tworzą belki architrawu, wysunięty gzyms oraz pełna balustrada z piaskowca z okrągłymi otworami (środkowe przęsło balustrady częściowo zniesione). W licu elewacji zasłonięty portykiem piaskowcowy portal zamknięty półkoliście z kluczem zdobionym reliefem roślinnym (portal oraz flankujące go prostokątne otwory okienne zamurowane). Elewację artykułują pilastry międzyokienne w wielkim porządku; pilastry podwójne odcinają po obu stronach trzy osie zewnętrzne. Otwory okienne prostokątne zamknięte prosto w profilowanych opaskach z uszkami, jedynie w skrajnych osiach parteru otwory w kształcie ustawionych poziomo elips z wysuniętymi gzymsami wieńczącymi. Na poziomie piętra w osi środkowej portfenetr z opaską i kartuszem w zworniku. Na zworniku oparto dwie ślimacznice utworzone z biegnących przez całą elewację wąskich wałków. Powyżej profilowany gzyms wieńczący, na którym w partii środkowej ślepa balustrada tralkowa podzielona czterema postumentami, na których (w chwili obecnej zdemontowane) znajdowały się figury kamienne). Balustradę kończą łukowate ścianki. W chwili obecnej profilowany gzyms wieńczący został przemurowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. W połaci dachu lukarny typu wole oko. Zakończenie obu skrzydeł artykułowane płaskimi pilastrami. Nadbudowaną trzecią kondygnację obiega wysunięty gzyms. Wejście do skrzydeł od strony wewnętrznego dziedzińca zdobią portale, których pilastry dźwigają wielopasmowe płaskie belkowanie. Elewacja północna osiemnastoosiowa. korpus główny ośmioosiowy z dwuosiowym ryzalitem pozornym pośrodku; łączniki dwuosiowe, skrzydła trójosiowe. Ścianę artykułują pilastry w wielkim porządku. Otwory okienne parteru prostokątne, zamknięte prosto. Do analogicznego kształtu otworów okiennych pietra dołączono eliptyczne naświetla (otwierane) zakończone łukowatymi gzymsami. W ryzalicie półobły fronton, w tympanonie ośmioboczne okienko zdobione kartuszem, flankowany pilastrami zwieńczonymi ślimacznicą. - zabezpieczenie przeciwpożarowe: hydrant przeciwpożarowy na każdej kondygnacji w ciągu komunikacyjnym, na zewnątrz dwa hydranty ziemne, czujniki dymu, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem gwarantującym całkowitą niezapalność drewna, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt