wyszukiwarka
 
ilość na stronie
sortuj
notatnik
Działka na sprzedaż
Cena: 12 798 975
170700 m2
Teren komercyjny pod logistykę oraz  zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Na podstawie uchwały nr XX/159/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 11/10 o pow. 17,0653 ha obrębu Lubosz, gmina Kwilcz ustalono dla terenu: 1.tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone ma rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U 2.teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbole, ZL; 3.teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku symbolami 1P/U, 2P/U ustala się: 1.w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a. budowę budynków produkcyjnych, składów i magazynów, budynków usługowych, w tym handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, budynków garażowych, gospodarczych, gospodarczo-garażowych, portierni, b. minimalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,01, c. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej: 0,80, d. maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%, e. minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%, f. wysokość zabudowy: - dla budynku o funkcji socjalnej: do 9,0 m, - dla pozostałych budynków: do 12,0 m - wysokość budowli: do 35,0 m, - liczba kondygnacji nadziemnych: 2, Dostęp dla terenu: - 1P/U z drogi krajowej nr 24 (zjazd uzgodniony z GDDKiA) poprzez drogę KDW oraz drogę gminną znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem zlokalizowaną na działce o nr 19, - 2P/U z drogi krajowej nr 24 (zjazd uzgodniony z GDDKiA) poprzez drogę KDW oraz drogę gminną znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem zlokalizowaną na działce o nr 19. Szczegółowe zapisy MPZP udostępniane zostaną na życzenie inwestora. Media: - prąd - linia elektroenergetyczna na działce (do uzgodnienia z operatorem), - woda - obecnie brak sieci wodociągowej i do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualne ujęcia wody, - odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych - obecnie brak sieci sanitarnej i do czasu jej wybudowania dopuszcza się indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, Do ceny należy doliczyć podatek Vat. Oferta bezpośrednia - koszty pośrednictwa pokrywa strona zbywająca.
czytaj dalej

Strona główna | Oferty | Sprzedaj | Finansowanie | Firma | Zespół | Kariera | Akademia Pośrednika

Zapisane oferty | Wyróżnione oferty | RODO | Mapa strony | Miejscowości | Kategorie | Mapa ofert | Kontakt